Ταυτότητα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει έδρα στη Μυτιλήνη.  Συνεστήθη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις τροποποιήσεις του και εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 
Το Περιφερειακό Ταμείο διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο τον εκάστοτε Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής. Με την υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/2019 όμοια απόφαση, ανακηρύχθηκε Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ο κ. Κωνσταντίνος Ι Μουτζούρης, ο οποίας είναι και ο Πρόεδρος του Ταμείου για την επόμενη 4ετία.

Κύριες αρμοδιότητες:

  1. Το Π.Τ.Α Β. Αιγαίου είναι η Αρχή Πληρωμής για τη πλειοψηφία των έργων & δράσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
  2. Σχεδιασμός, συμμετοχή, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για λογαριασμό της Περιφέρειας Β. Αιγαίου 
  3. Σχεδιασμός, συμμετοχή, διαχείριση και υλοποίηση Έργων και Δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
  4. Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου